Strona główna » Oferta / Zakres usług

Oferta / Zakres usług

 • roczne przeglądy instalacji kominowych,
 • odbiory i ekspertyzy kominiarskie,
 • opinie dla gazowni, nadzoru budowlanego i sanepidu,
 • czyszczenie i udrażnianie przewodów kominowych metodą tradycyjną (oraz nowość metodą mechaniczną)
 • inspekcje przewodów kominowych z wykorzystaniem profesjonalnej kamery kominowej,
 • montaż wkładów kominowych do wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych,
 • montaż wkładów typu Alufol,
 • montaż nasad kominowych.

Czyszczenie kominów

Czyszczenie przewodów kominowych reguluje:

Rozdział 7. Instalacje i urządzenia techniczne

§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku, od palenisk, opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. nr 156 poz. 1529).
Cytowane Rozporządzenie określa, że funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

W myśl art. 82 §

 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
 2. utrudnia okresowe czyszczenie kominów lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń kominowych i wszelkich przewodów dymowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.).

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń (Dz. U. nr 106, poz. 114 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1031) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

Art. 82 § 1 K.w. – za utrudnienia okresowych czyszczeń komina lub niedokonywanie naprawy uszkodzeń komina i przewodów dymowych – grzywna 150 zł.

Zasady przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych, w tym również przewodów kominowych, są przedmiotem regulacji art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 2003 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe uregulowania znajdują się również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy – Prawo Budowlane, obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 • okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 • elementów budynku, budowli i instalacji narożnych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służącej ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przeglądy kominiarskie

Do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych. spalinowych i wentylacyjnych). o których mowa w ust. 1, pkt 1, litera c, upoważnione są:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony przez pracę urządzeń mechanicznych (art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane).

Ponadto, zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo Budowlane, właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy – Prawo Budowlane, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Należy podkreślić, że okresowa kontrola, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane, powinna być dokonywana co najmniej raz w roku. Z treści tego przepisu wynika, że w każdym roku kalendarzowym powinna być dokonywana kontrola obejmująca elementy obiektu budowlanego wyszczególnienie w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Budowlane pod literami a, b oraz c.
Zgodnie z art. 61 ustawy – Prawo Budowlane, właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego w sposób niepogarszający jego stanu technicznego i w sposób bezpieczny dla wszystkich jego mieszkańców.

W myśl art. 70 ustawy – Prawo Budowlane, na właścicielach spoczywa obowiązek m.in. z zakresie pilnego usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

W myśl art. 92. Kto:

•    w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub art. 79,
•    nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1 obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
•    utrudnia określone ustawą czynności właściwych organów, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Tej samej karze podlega ten, kto pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:

 • nie stosuje się do wydawanych na podstawie ustawy decyzji właściwych organów,
 • nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami.

Odbiory kominiarskie

Wykonujemy odbiory przewodów kominowych w budynkach:

 • mieszkalnych jednorodzinnych
 • mieszkalnych wielorodzinnych
 • użytkowych
 • garaże
 • inne

w stanie surowym i użytkowym.

Opinie kominiarskie

Wykonujemy Opinie Kominiarskie do urządzeń grzewczo – kominowych (gazowe, olejowe, węglowe, kominki i wentylacyjne). Wydajemy pisemne opinie kominiarskie dot. przydatności do eksploatacji przewodów kominowych,  dla potrzeb planowanych podłaczeń, istniejących podłączeń w zakresie dalszej eksploatacji wraz z wskazaniem i wyrysowaniem ich na szkicu – miedzy innymi dla potrzeb projektów.

Wskazania do wydania opinii

Wydawanie opinii dotyczących wskazania i odbioru nowych podłączeń kominowych w budynkach już zamieszkałych, także przebudowanych przewodach kominowych; po kapitalnym remoncie; remoncie głowic kominowych.

Kamerowanie przewodów kominowych

Wykonujemy kamerowanie przewodów wentylacynych i spalinowych profesjonalną kamerą kominiarską.

Kamera kominowa służy do optycznej kontroli kominów i przewodów spalinowych. Dokładna inspekcja ścianek przewodu kominowego umożliwiona jest dzięki skręcającemu się na wszystkie strony o 180 i obrotowej 360 głowicy.

Kamerą kominową możemy bez ograniczeń dokładnie kontrolować wnętrze przewodów kominowych wszelkiego rodzaju i określać stan techniczny, zauważyć nawet drobne przerwy które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników jak i pracę urządzeń grzewczo kominowych.

W ciągu kilku minut możemy ustalić prawidłowość podłączeń, szczególnie w budynkach wielorodzinnych bez wchodzenia do lokalu.

Jest możliwość nagrania wykrytych usterek oraz zapisu na pytę CD/DVD.

Montaż wkładów kominowych

Stare kominy budowane były głównie jako konstrukcje murowane. Zależnie od jakości cegieł oraz sposobu użytkowania urządzeń grzewczych, wymagają remontu, często polega on na montażu nowego wkładu kominowego.

Wkład wprowadza się od góry, poprzez montaż kolejnych odcinków rur. Wnętrze kanału powinno być oczyszczone z osadów. W miejscu podłączenia kotła należy najpierw rozkuć komin, aby umożliwić wprowadzenie trójnika oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin.

Rury w odcinkach najwygodniej wprowadzać przy użyciu sznura z dolną poprzeczką. Łącząc kolejne odcinki wkładu, opuszcza się go, cały czas trzymając napięty sznur.

Trzeba zwrócić uwagę na właściwy kierunek ustawienia kielichów – powinny być skierowane do góry, aby ewentualne skropliny nie wpływały w szczeliny na połączeniach.

Przewody elastyczne wprowadza się zaś przy użyciu sznura lub drutu pilotującego. Centrowanie wkładu wewnątrz kanału zapewnia rozetka osadzona na wylocie komina. Po połączeniu z trójnikiem i zamurowaniu rozkuć, wkład kominowy jest gotowy do użytku.

Jeżeli modernizacja komina wynika z konieczności dostosowania go do współpracy z kotłem gazowym, i zdecydowaliśmy się na zakup kotła z zamkniętą komorą spalania, istniejący kanał kominowy możemy wykorzystać do doprowadzania powietrza zewnętrznego (kotły te przystosowane są bowiem do współpracy z rurami powietrzno-spalinowymi).

W takim przypadku do kanału wstawiamy tylko jednościenny wkład (zwykle o średnicy 80 mm), a na wylocie z komina montujemy specjalną nasadę, umożliwiającą wlot powietrza i odprowadzanie spalin. Kocioł do komina podłączamy za pośrednictwem rury powietrzno-spalinowej, przy czym przewód spalinowy łączymy z wkładem kominowym, a rurę powietrzną osadzamy szczelnie w ściance komina.

Możliwe jest też inne rozwiązanie, wykorzystujące jednościenny wkład kominowy – przy kotle należy zamontować specjalny adapter, rozdzielający doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin. Na jego wyjściu rurę spalinową (wewnętrzną) podłączamy do wkładu kominowego, natomiast przewód powietrzny wyprowadzamy przez ścianę na zewnątrz domu.

Remonty kominów

Kominy ulegają zniszczeniu z wielu powodów. Najczęstsze z nich to m.in.:

 • błędy popełnione podczas budowy komina np. przez użycie nieodpowiedniego materiału
 • budowlanego lub niewłaściwe wypełnienie spoin w murze kominowym
 • podłączenie nowego kotła, do którego nie jest przystosowany stary komin
 • nieodpowiednie zabezpieczenie przewodów kominowych przed opadami atmosferycznymi

Zniszczony komin przestaje właściwie funkcjonować, co zagraża bezpieczeństwu ludzi. W wielu przypadkach wystarczy dokonać uszczelniania przewodów kominowych poprzez szlamowanie komina lub montaż nowych rur. W skrajnych przypadkach wymagany jest jednak generalny remont komina. Aby został on przeprowadzony poprawnie musi być wykonany przez doświadczonego kominiarza.

Nasz zakład kominiarski oferuje kompleksowe przebudowy i remonty kominów w zakresie:

 • powiększania pola powierzchni czynnej przekroju poprzecznego danego przewodu kominowego
 • montażu wkładów kwasoodpornych do pieców gazowych i żaroodpornych do pieców na paliwa stałe
 • całkowitego przemurowywania kominów

Każdy remont komina poprzedzony jest wykonaniem szczegółowej opinii przez naszego kominiarza. To on zaoferuje Państwu najlepsze rozwiązanie, które zapewni poprawne działanie komina. Jeśli kominiarz stwierdzi, że remont komina z różnych przyczyn jest niemożliwy, zaproponuje również inne, korzystne opcje np. budowę innego komina na zewnątrz budynku.

Oprócz remontów związanych z nieprawidłowym działaniem kominów, nasz zakład podejmuje się również innych usług kominiarskich obejmujących przebudowy i przemurowania, np. w momencie dokonania generalnego remontu domu, gdzie konieczna jest przebudowa komina.

Call Now ButtonZadzwoń: 889 118 099