Strona główna » Czyszczenie komina

Czyszczenie kominów
Przewodów kominowych
Gdańsk i okolice

Czyszczenie kominów przewodów kominowych gdańsk
Czyszczenie komina Przewodów kominowych gdańsk

Czyszczenie komina w Gdańsku

Jeśli szukasz firmy, która w profesjonalny sposób zajmie się czyszczeniem Twojego komina na terenie Gdańska lub okolic, zapraszamy do kontaktu!

Czyszczenie przewodów kominowych reguluje:

Rozdział 7. Instalacje i urządzenia techniczne

§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku, od palenisk, opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. nr 156 poz. 1529).
Cytowane Rozporządzenie określa, że funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).

W myśl art. 82 §

  1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
  2. utrudnia okresowe czyszczenie kominów lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń kominowych i wszelkich przewodów dymowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.).

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń (Dz. U. nr 106, poz. 114 oraz z 2003 r. nr 109, poz. 1031) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

Art. 82 § 1 K.w. – za utrudnienia okresowych czyszczeń komina lub niedokonywanie naprawy uszkodzeń komina i przewodów dymowych – grzywna 150 zł.

Zasady przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych, w tym również przewodów kominowych, są przedmiotem regulacji art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 2003 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe uregulowania znajdują się również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy – Prawo Budowlane, obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

  • okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narożnych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służącej ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Call Now ButtonZadzwoń: 889 118 099